Marco estratéxico e Plan de Acción

Co desenvolvemento da Axenda Urbana de Pontevedra búscase, partindo da singularidade propia de Pontevedra, dar resposta aos grandes retos de futuro de Pontevedra. O municipio levou a cabo nas últimas décadas unha forte transformación do modelo mobilidade urbana, que se reflicte nun espazo público amable e saudable, mediante unha importante redución dos desprazamentos motorizados, reducindo as emisións de GEI e aumentando a seguridade viaria, así como un espazo inclusivo, que garante a Accesibilidade Universal e o Dereito á Mobilidade. Este modelo de mobilidade urbana, que logrou diferentes recoñecementos e premios, promove un espazo público dinámico, fomentando a actividade social e económica municipal.

 

Con este punto de partida, o municipio pretende converterse en sostible e saudable, ampliando o seu carácter innovador e posicionándose como exemplo de municipio resiliente, potenciando un desenvolvemento económico sostible e local. Preténdese integrar os valores ecosistémicos da infraestrutura verde na cidade, logrando unha conxunto máis sostible e habitable, aumentando a relación entre a cidadanía e a infraestrutura verde e azul, mediante a posta en valor do seu anel verde forestal, a renaturalización das marxes fluviais e os seus ecosistemas intermareales de marismas e a conexión da área urbana coas áreas naturais da cidade. Ademais, apoiándose na transformación do espazo público xa realizada, preténdese a adaptación do espazo urbano para os efectos do cambio climático, dando resposta á vulnerabilidade do municipio antes o incremento do nivel do mar, debido á presenza de áreas urbanas delimitadas como áreas de risco potencial de inundación.

Deste xeito, preténdese avanzar na transformación urbana de Pontevedra e transformación da mobilidade xa implantada, cara a un municipio sostible e adaptado á emerxencia climática.

O marco estratéxico da Axenda Urbana de Pontevedra estrutúrase en 10 ámbitos temáticos e 38 actuacións estratéxicas. Estas accións van encamiñadas a dar resposta aos 10 obxectivos principais e 30 específicos marcados na Axenda Urbana Española. As diferentes accións e liñas desta formulación estratéxica parten das necesidades detectadas no diagnóstico e das propostas e opinións adquiridas do proceso participativo, no que se levou a cabo un proceso de validación e valoración dos obxectivos e accións principais que finalmente se implementaron neste Plan de Acción.

Ámbitos estratéxicos

Os ámbitos estratéxicos ou dimensións estratéxicas enmarcarán as distintas liñas de actuación que compoñen a Axenda Urbana de Pontevedra e o seu Plan de Acción.

Territorio sostible e natural

Contorna urbana saudable e activo

Resiliencia e cambio climático

Xestión sostible dos recursos

Cidade camiñable e conectada

Cidade feminista e cohesiva

Economía creativa

Vivenda

Contorno innovador e intelixente

Cidadanía participativa